Badania lekarskie w gastronomii do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania lekarskie w gastronomii do celów sanitarno-epidemiologicznych

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi, że osoby zatrudnione do prac przy żywności muszą mieć orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania takich zadań ze względów sanitarnych i epidemiologicznych. Badania lekarskie pracowników obowiązujące ze względów sanitarno-epidemiologicznych są warunkiem dopuszczenia ich do tego rodzaju pracy.

Zakres wykonywanych badań lekarskich i laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych ustalają rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace wiążące się z ryzykiem przeniesienia zakażeń na inne osoby.

Badania lekarskie wykonują lekarze medycyny pracy oraz lekarze ogólni. Na podstawie przeprowadzonego badania lekarz wystawia pracownikowi orzeczenie o dopuszczeniu do pracy. Orzeczenia przechowują pracodawcy w dokumentacji zakładu i okazują je na żądanie przeprowadzających kontrolę. Odpowiednie badania laboratoryjne wykonują od płatnie stacje sanitarno-epidemiologiczne w miejscu zamieszkania pracownika. Wyniki badań są wpisywane przez stacje do pracowniczych książeczek zdrowia w celach sanitarno-epidemiologicznych.

Wymogi prawne dotyczące badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2013 r., poz. 497)
  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU 2010 nr 136,poz. 914 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
  4. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (DzU 2011 nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, według których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu za każeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, podczas wykonywania których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za każeń i chorób zakaźnych u ludzi badanie sanitarno-epidemiologiczne przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z art. 2. pkt. 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obejmuje ba danie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. W skład badań laboratoryjnych wchodzi badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. Jeżeli w wyniku próby uzyska się wynik dodatni, to można uznać, że osoba, u której prze prowadzono badanie, jest identyfikowana jako osoba zakażona odpowiednim czynnikiem chorobotwórczym. Jeżeli w trakcie badania lekarskiego zachodzi podejrzenie gruźlicy lub zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym niż wymienione wyżej, to należy przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne.

Na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań, czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki. Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań bądź o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac, natomiast książeczka badań do celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi własność osoby, u której przeprowadzono badania.

Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących lub wykonujących prace związane z ryzykiem przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
badania sanitarno-epidemiologiczne