transport żywności kurierem

Regulamin

1. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego pod nazwą Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.gastrowiedza.pl, oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez
GASTROWIEDZA Sp. z o.o., z siedzibą 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 32/48, numer NIP: 1133008840 wpisanym do rejestru Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000821896, zwanym dalej „Właścicielem”.

2. DEFINICJE

Portal – system zapewniający dostęp do stworzonego przez Właściciela serwisu internetowego www.gastrowiedza.pl o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i społecznościowym w postaci grupy stron, włączonych do sieci Internet, z ofertą informacyjną i handlową ogólnodostępną, nieodpłatną, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazą danych, oprawą graficzną i strukturą nawigacyjną, które umożliwiają Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i narzędzi informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela oraz usług udostępnianych/oferowanych przez Właściciela poprzez serwis www.gastrowiedza.pl, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Regulamin– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, stanowiącymi jego integralną część.

Administrator– osoba(y) lub podmiot(y) zarządzająca(y)(e) i prowadząca(y)(e) całość lub poszczególne działy serwisu www.gastrowiedza.pl, działające z upoważnienia Właściciela.

Gość– każda osoba wchodząca przez sieć Internet i przeglądająca ogólnie dostępne strony i zasoby Portalu, niezarejestrowana jako Użytkownik.

Użytkownik– każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z zamkniętych działów Portalu po zarejestrowaniu się, tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp uwarunkowany jest posiadaniem swojego indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.

Konto– dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami i innymi elementami umożliwiającymi korzystanie z Portalu, jak również dokonywać operacji związanych z jego funkcjonowaniem w Portalu, obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania z płatnych i nieodpłatnych działów z Portalu.

Wolny dostęp– dostęp oferowany w ramach Portalu nieodpłatnie, obejmujący informację ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji), jak również wybrane działy i funkcje dostępne po zalogowaniu (wymagana rejestracja).

Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Usługi– usługi oferowane na stronach Portalu, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

 • usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron Portalu),
 • usługi komunikacji internetowej - umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami w trybie asynchronicznym poprzez mechanizmy udostępniania funkcji, odbierania oraz wysyłania danych, w tym udostępnianie stron dla zamieszczania twórczości i danych Użytkowników poprzez zamieszczanie: ogłoszeń, materiałów reklamowych, opisów firm, zdjęć, własnych profili oraz innych materiałów i treści.
 • usługi wyszukiwania i pobierania danych - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze danych lub ich części.

Baza danych– zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.

Pobieranie danych– stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy danych.

Materiał Użytkownika– wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (opisy, opinie i inne), materiałów reklamowych, opisów firm, zdjęć, własnych profili.

Materiały Właściciela -wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Właściciela w formie tekstowej (artykuły, newsy, wiadomości, wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.

Materiały – Materiały Właściciela i Użytkownika brane pod uwagę łącznie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cennik– cennik usług dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu

 • cennik usług reklamowych dla Firm w ramach Bazy dostawców gastronomii i Cennika reklam i banerów

Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Portal powstał w celu stworzenia serwisu www o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i społecznościowym dla branży gastronomicznej. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać pracownikom branży gastronomicznej podnoszenie kwalifikacji poprzez dostęp do treści oznaczonych Płatnym dostępem. Dodatkowo Właściciel udostępnił użytkownikom szereg narzędzi i funkcji pozwalających efektywnie wykorzystywać Internet do realizacji swoich celów i ambicji zawodowych oraz biznesowych zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.

3.2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt II Regulaminu.

3.3. Portal jest Bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, podlegającą ochronie także na podstawie prawa autorskiego.

3.4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z Bazy danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów jej Właściciela.

3.5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Portalu przez Użytkowników oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

3.6. Nieodpłatne lub/i  płatne korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Gościa jakichkolwiek praw do treści zamieszczonych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela. Użytkownik oraz Gość mogą korzystać z Materiałów jedynie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

3.7. Każdy Gość i Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Portalu przez Gościa lub Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.8 Korzystanie z materiałów GastroWiedza.pl wymaga wcześniejszej zgody GASTROWIEDZA Sp. z o.o. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej (kontakt: redakcja@gastrowiedza.pl). Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych GASTROWIEDZA Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w stronach internetowych GastroWiedza.pl jest zabronione.

4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, INFORMACJE HANDLOWE

4.1. Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje i narzędzia internetowe:

 • przeglądanie treści Portalu charakteryzujących się Wolnym dostępem (tzw. informacje ogólnodostępne) opublikowane przez Właściciela i/lub innych Użytkowników Portalu m. in. w działach:
  • Baza wiedzy gastronomicznej
  • Narzędzia Menadżera gastronomi
  • Słownik gastronomiczny
  • Aspekty prawne w gastronomii
  • Wiadomości gastronomiczne
  • Wyceny inwestycji gastronomicznych
  • Baza dostawców gastronomii
  • Kalendarium gastronomiczne
  • Ogłoszenia gastronomiczne
  • Ciekawostki gastronomiczne
  • Nasze usługi w gastronomii
 • przeglądanie oferty produktów i usług Właściciela oraz innych Reklamodawców

4.2. Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie:

 • zamieszczanie Swojego profilu publicznego, który jest edytowalny poprzez panel edycji w ramach konta Użytkownika;
 • zgłaszanie Właścicielowi do nieodpłatnego zamieszczenia poprzez formularz on-line informacji o konkursach, szkoleniach, targach, wydarzeniach.
 • dodawanie bezpłatnej wizytówki firmy do Bazy dostawców gastronomii
 • dodawanie bezpłatnych ogłoszeń do działu Ogłoszenia gastronomiczne

4.3. Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), z wykupionym Pakietem Premium Reklamowym w Bazie dostawców (płatny dostęp) w ramach Portalu dostępne jest odpłatnie:

o    zamieszczanie informacji o firmie zgodnie z zakresem danych przewidzianych dla poszczególnych pakietów reklamowych w ramach Bazy dostawców gastronomii

4.4. W ramach Portalu, Właściciel publikuje bannery lub linki do innych stron www, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki te mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów Właściciela. Korzystając z banneru lub linku Gość lub Użytkownik, działając na własne ryzyko i odpowiedzialność, przechodzi na stronę należącą do Właściciela banneru, działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.
Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialność za treści tam umieszczane.

4.5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dostawę/y lub jakość jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, przez innych Użytkowników Portalu, o ile nie są to usługi świadczone bezpośrednio przez Właściciela odpłatnie.

4.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów Właściciela, współpracujących z Portalem a także tych partnerów, do których prowadzą linki zamieszczone w Portalu.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

5.1 Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu, ani za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym przez Gości i/lub Użytkowników z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela oraz spowodowanych siłą wyższą, w tym niewłaściwym działaniem sieci Internet.

5.2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu, zarówno działów charakteryzujących się Wolnym dostępem, jak również Płatnym dostępem.

5.3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel/Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z korzystaniem przez Gościa lub Użytkownika z Portalu, dotrą do Użytkownika lub Gościa w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

5.4. Właściciel/Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik lub Gość uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

5.5. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel/Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem sieci Internet, w tym awariami sprzętu teleinformatycznego, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji w sieci Internet.

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

6.1. Umowa zostaje zawarta z Gościem w momencie wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron. Umowa zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa ze stron Portalu.

6.2.W przypadku Użytkownika umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, poczynając od momentu zarejestrowania (założenia konta) w Portalu i ulega rozwiązaniu na mocy oświadczenia Właściciela lub Użytkownika lub w przypadku usunięcia Konta przez Właściciela lub Użytkownika.

6.3. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: redakcja@gastrowiedza.pl. W przypadku Użytkowników, reklamacje muszą być wysłane z adresu e-mail będącego jednocześnie loginem Użytkownika.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

7.4. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

8.1. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Portalu jako całości i jego poszczególnych elementów, a także ich treści, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do Materiałów Właściciela są zastrzeżone na rzecz Właściciela (lub podmiotów, z którymi Właściciel współpracuje) lub Użytkowników, w zależności od tego, kto dany Materiał zamieścił w Portalu.

8.2. Przyznanie Użytkownikom oraz Gościom nieodpłatnego i/lub odpłatnego prawa do korzystania z Materiałów Właściciela nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw do Materiałów.

8.3. Zabronione jest dokonywanie (między innymi w celach komercyjnych):

 • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub przetwarzania Materiałów;
 • rozpowszechniania treści publikowanych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela;
 • pobieranie zawartości Bazy danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

8.4. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie z Portalu, korzystanie z Materiałów i/lub Bazy danych, bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów lub Bazy danych) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa.

8.5. Materiały Właściciela, dane i informacje udostępniane w Portalu przez Właściciela służą wyłącznie celom szkoleniowo-informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne.

8.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność Materiałów udostępnianych na Portalu, w szczególności materiałów udostępnianych przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników i Gości. Ryzyko związane z używaniem, posiadaniem i wykorzystaniem Materiałów udostępnianych na Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy.

8.7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników, a także  osób trzecich, z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Materiałów

9. REJESTRACJA i KORZYSTANIE Z PORTALU

9.1. Korzystanie z Portalu jest możliwe na 2 poziomach dostępności Materiałów:

 • Dostęp dla Gości– informacje ogólnodostępne nie wymagające rejestracji i logowania w Portalu
 • Wolny dostęp- dostęp dla Użytkowników do informacji i funkcji wymagający rejestracji i logowania w Portalu

9.2. Korzystanie z Portalu na poziomie dostępu dla Gości jest swobodne, dobrowolne i dostępne dla wszystkich Gości, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji oraz logowania na Portalu.

9.3. Korzystanie z Portalu na Poziomie Wolnego dostępu wymaga posiadania konta Użytkownika w Portalu i każdorazowego zalogowania się w Portalu.Nie wiąże się ono z żadnymi opłatami.

9.5. W celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji w Portalu, na którą składa się podanie loginu (adresu e-mail) i unikalnego hasła, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.

9.6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie założenia konta w Portalu poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

Akceptując formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie:

 • uzyskuje dostęp do poziomu Wolnego dostępu;
 • oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia;
 • zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych [w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) wypełnienie formularza rejestracyjnego będzie równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca rejestracji jest upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika];
 • wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dobrowolnie przez administratora tych danych - GastroWiedza.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Gagarina 25/50b , 00-753 Warszawa, NIP 8821823310, a także potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

9.7    Właściciel zapewnia, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.) i innymi obowiązującymiprzepisami prawa.

9.8. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych.

9.9. W przypadku podania fałszywych danych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z danym Użytkownikiem i usunięcia jego Konta.

9.10. Właściciel/Administrator może w każdej chwili zablokować/ograniczyć dostęp Użytkownika i/lub Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania go oraz wyznaczania jakiegokolwiek terminu zaprzestania naruszeń, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika i/lub Gościa Portalu przez udostępnianie, przekazywanie bądź inne wykorzystywanie w niedozwolony sposób informacji, do których Użytkownik i/lub Gość uzyskał dostęp przez Portal, innego naruszenia przepisów prawa lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela i/lub Użytkowników.

10. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych i nie udostępniania go osobom trzecim. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.

10.3. W razie ujawnienia naruszenia zasad dostępu do jakichkolwiek Materiałów, danych czy treści zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela/Administratora.

10.4 Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Właściciela/Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub dobre obyczaje.

10.5. Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu do swoich danych osobowych, żądania zmiany, aktualizacji lub usunięcia swoich danych poprzez:
 • zarządzanie swoim Kontem;
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@gastrowiedza.pl, pod warunkiem że zostanie on przesłany z adresu e-mail, który jest loginem Użytkownika;
 • zaprzestania z korzystania z Portalu w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się.

10.6. Użytkownikowi nie wolno:

 • wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, a także do prowadzeniadziałalności gospodarczej, reklamowej lub promocyjnej, chyba że Właściciel wyrazi na tę ostatnią działalność uprzednią zgodę w formie pisemnej;
 • wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Portalu (w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji na Portalu)  i poprzez składane oświadczenia woli;
 • zakłócać funkcjonowania Portalu, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie, a także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;
 • zamieszczać w Portalu informacji, które:
 • naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób trzecich i podmiotów;
 • zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

11. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

11.1. Właściciel/Administrator Portalu  gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne działanie Portalu oraz zobowiązuje się do udzielania Gościom i Użytkownikom pomocy w problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu i jego funkcjami.

11.2. Właściciel/Administrator ma prawo:

 • weryfikować, blokować i usuwać wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem;
 • blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć konto Użytkownika korzystającego z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet;
 • zablokować w całości lub części w dowolnym momencie dostęp Użytkownika do Portalu w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, bez uprzedniego powiadamiania go  o tym fakcie;
 • wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu, bez wcześniejszej zgody Użytkowników. 

11.3. Właściciel/Administrator ma prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian i modyfikacji w sposobie działania Portalu, a w szczególności:

 • zmian w wyglądzie graficznym Portalu
 • modyfikacji funkcji Portalu
 • zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego informowania Użytkowników o tym fakcie.
 • przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podane w toku rejestracji, informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu, w tym w szczególności odnośnie wprowadzanych w nim zmian.

11.4. Właściciel/Administrator ma prawo przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podanych podczas rejestracji, informacji o charakterze marketingowym, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji w formularzu Rejestracji.

11.5. Właściciel/Administrator, bez uzyskiwania dodatkowych zgód i oświadczeń  ma prawo do publicznego udostępniania Materiałów Użytkowników w ramach Portalu bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci Internet mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania Materiałów Użytkowników poprzez Portal, w tym także do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA

12.1. Właściciel/Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość. Powyższe odnosi się również do Materiałów Użytkowników publikowanych w ramach Portalu.

12.2. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie albo indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy.

12.3. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

 • materiały ani jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników Portalu;
 • treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

12.4. Umieszczone w Portalu przez Użytkowników informacje nt. oferowanych produktów i usługi mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel/Administrator nie odpowiada.

13. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej podane zostały podstawowe informacje na ten temat.

13.1.Otrzymane w trakcie rejestracji Użytkownika w Portalu informacje mogą być wykorzystywane do wysłania na adres e-mail Użytkownika treści na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela/Administratora drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres redakcja@gastrowiedza.pl.

13.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym pochodzeniu danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

13.3. Właściciel/Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości i/lub Użytkowników z Portalu:

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika, wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także jego hasło,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Portalu,
 • informacje o korzystaniu przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Portalu.

13.4. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13.5. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie

14. OCHRONA PRYWATNOŚCI

14.1. Właściciel będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników Portalu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

14.2. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i Umowami obsługi Użytkowników.

15. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

15.1. Właściciel, udostępniając Gościom i Użytkownikom treści i Materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu, wskazuje na obowiązek przestrzegania przez nich praw własności intelektualnej.

15.2. W Portalu zamieszcza się Materiały i inne treści, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastosowany w ramach Portalu układ oraz wybór prezentowanych Materiałów i treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony, bazując na ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15.3. Właściciel zastrzega, że stosowane w ramach Portalu: układ stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Materiały Właściciela stanowią własność Właściciela i są prawnie chronione.

15.4 Użytkownicy i/lub Goście zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w ramach Portalu Materiałów Właściciela wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela/Administratora.

15.5. Korzystanie z materiałów GastroWiedza.pl wymaga wcześniejszej zgody GASTROWIEDZA Sp. z o.o. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej (kontakt: redakcja@gastrowiedza.pl). Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych GASTROWIEDZA Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w stronach internetowych GastroWiedza.pl jest zabronione.

15.6 Użytkownik, zgłaszając materiał do publikacji w Portalu oświadcza, że Materiały Użytkownika zamieszczane przez niego w Portalu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że posiada on pełne autorskie prawa majątkowe do publikowanych treści. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia takich praw.

15.6 Zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na korzystanie z Materiałów Użytkownika przez innych Użytkowników, Gości oraz Właściciela/Administratora Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

15.7. Znaki towarowe, handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Portal, podlegają ochronie prawnej i są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. W spawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U Nr 141,1176 ), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ( Dz.U Nr 141, poz. 1176 ), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz. U. 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.)