mojekrzesła.pl

Nowe zasady zawierania umów o pracę w gastronomii na czas określony

Zawieranie umów o pracę w gastronomii

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Przepisy weszły w życie 22 lutego 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, na czym polegają zmiany, kogo dotyczą i kiedy zaczną obowiązywać.

Według nowelizacji Kodeksu pracy, co do zasady, umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony).

Po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.
Wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników od nadużyć, tj. przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat.

Jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na czas określony, to trzecia kolejna taka umowa musi być już zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli jednak między umowami czasowymi była dłuższa niż miesięczna przerwa, pracodawca nie musi kolejnej umowy zawierać na czas nieokreślony.

Nie ma również ograniczeń dotyczących czasu trwania umowy na czas określony, wynikających wprost z Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi 2 tygodnie, pod warunkiem że był zawarty w umowie.
Klauzulę dotyczącą wypowiedzenia można wpisać tylko do umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. W dalszym ciągu pozostaje ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą. Co do zasady nie może ich być więcej niż trzy.

Czwarta umowa musi już zostać zawarta na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest tutaj zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia bądź od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie – od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie – nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.

Podstawa prawna:
art. 251 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
art. 14 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220).
Słowa kluczowe
umowa o pracę umowa śmieciowa umowa zlecenie