Lokal gastronomiczny o łącznej powierzchni 655,50m2 do wynajęcia od PGNiG TERMIKA SA

Lokal gastronomiczny 534,69 m2 sala główka

Do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany na terenie Spółki PGNiG TERMIKA SA w dzielnicy Mokotów w m.st. Warszawa. Lokal do wynajęcia jest po dawnej stołówce zakładowej przy elektrociepłowni na Siekierkach. 

Wynajem lokalu na poniższych zasadach

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami stanowiącymi stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, zlokalizowana przy ul. Augustówka 30, dz. ew. nr 40/2, obręb 1-05-14, na terenie dzielnicy Mokotów w m.st. Warszawa.
 2. Przedmiotem postepowania jest wynajem wydzielonego lokalu gastronomicznego znajdującego się na parterze budynku ”A”  wraz z zapleczem oraz magazynami o łącznej powierzchni 655,50  m2 (dalej: Lokal) mieszczącego się na terenie kompleksu Elektrociepłowni Siekierki w otoczeniu zabudowy przemysłowej oraz biurowej poza terenem zakładu, przy głównej drodze dojazdowej do zakładu nieopodal bramy wjazdowej na jego teren.
 3. Opis przedmiotu najmu: budynek „A” posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. W części będącej przedmiotem postepowania na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia sali konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego, biurowe, magazynów podręcznych oraz szatni i sanitariatów natomiast w piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe.  Lokal posiada niewielką windę towarową łączącą parter z piwnicą. Na uzbrojenie budynku składają się: odwodnienie, instalacja elektryczna, odgromowa, telefoniczna, wentylacyjna, wodociągowa, sanitarna, sieć cieplna, instalacja pary technicznej. Część pomieszczeń wyposażona jest w klimatyzację. Wynajmujący zapewni Najemcy możliwość korzystania z dróg dojazdowych jak również z rampy załadunkowej, drogi oraz utwardzonego placu znajdujących się na zapleczu Przedmiotu Najmu
 4. Minimalna wysokość miesięcznego czynszu netto za dzierżawę nieruchomości wynosi 8.200,00 (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście dziesięć ) złotych. Stawka czynszu będzie waloryzowana raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Wywoławcza wysokość czynszu jest równa minimalnej wysokości czynszu.
 6. Pozostałe opłaty: poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za korzystanie z mediów zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych lub proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w budynku bądź na podstawie zawartych odrębnych umów. Ponadto Najemca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje wywóz wytworzonych odpadów, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz Lokalu w szczególności utrzymanie zimowe wg potrzeb oraz inne nie wymienione usługi, jeśli Najemca lub strony umowy najmu uznają świadczenie tych usług za zasadne.
 7. Kaucja wynosi trzy miesięczny czynsz najmu. Pozostałe warunki znajdują się w „Wzorze Umowy Najmu”.
 8. Informacja o podatku: do kwoty miesięcznego czynszu najmu obciążającego dzierżawcę oraz opłat, o których mowa wyżej należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 9. Okres najmu wynosi 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 10. Najemca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko oraz we własnym imieniu w związku z czym zobowiązany jest do stosowania wszystkich aktualnych przepisów odnoszących się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 11. Najemca dostosuje przedmiot najmu do prowadzonej przez siebie działalności własnym staraniem i na własny koszt za wiedzą i zgodą Spółki. Wszelkie zmiany ingerujące w strukturę budynku jego podział oraz instalacje na trwale z nim związane wymagają pisemnej zgody Spółki. Powyższe nie zwalnia od obowiązku uzyskania zgód właściwych organów administracji publiczne wszędzie tam, gdzie jest ona wymagana.  Zmiany w lokalu przechodzą po zakończeniu umowy najmu na rzecz Spółki, chyba że strony postanowią inaczej. 
 12. Działalność prowadzona w wynajmowanych pomieszczeniach nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Spółki oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.
 13. Termin związania ofertą: 60 dni od daty złożenia oferty najmu.
 14. Kryterium decydujące o wyborze oferenta: wysokość miesięcznego czynszu.
 15. Oferty należy składać w Kancelarii Spółki PGNiG TERMIKA SA przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie. Oferty powinny być składane w zapieczętowanej kopercie z napisem "Postepowanie nr 03/OWM/2022". Oferta powinna być umieszczona w odrębnej zapieczętowanej kopercie. Termin składania ofert upływa z dniem 25.07.2022r. o godzinie 12.00.
 16. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00, po uprzednim uzgodnieniu z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem (kontakt w sprawie oględzin z Cezary Troć 508 005 416, e-mail: cezary.troc@termika.pgnig.pl).
 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2022r. o godzinie 12.30 w  siedzibie Spółki PGNiG TERMIKA SA przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie

Informacje dodatkowe:

 1. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą wysokość czynszu najmu, Spółka poinformuje Oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowane postepowanie wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia dodatkowej oferty. Powyższe zasady będą odpowiednio stosowane w przypadku zaoferowania przez kilku oferentów w ofertach dodatkowych tej samej wysokości czynszu najmu,
 2. Spółce przysługuje możliwość zmiany lub odwołania postepowania oraz możliwość jego zakończenia w każdym czasie bez wyboru oferty bez podania przyczyny,
 3. Spółce przysługuje prawo unieważnienia postepowania,
 4. Wzory oświadczeń oraz wzór umowy najmu znajdują się na stronie internetowej www.termika.pgnig.pl/nieruchomosci

Wymagania dotyczące oferty:

1. Oferta złożona w postepowaniu pisemnym powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz powinna zawierać:

 • dane Oferenta – firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, nr NIP, nr REGON, nr KRS – o ile zostały nadane,
 • oferowaną kwotę miesięcznego czynszu najmu (netto),
 • datę sporządzenia oferty, podpis Oferenta, przy czym w przypadku jednostki organizacyjnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym albo osoby umocowanej przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa (dokument pełnomocnictwa powinien zostać złożony),
 • jeżeli Oferentem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego: aktualny odpis
 • z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), potwierdzający umocowanie osób podpisanych w imieniu Oferenta;
 • jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wydruk z CEIDG;
 • jeżeli Oferentem jest Spółka Cywilna - umowa spółki;
 • w przypadku podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w przypadku podmiotów zagranicznych – właściwe odpowiedniki powyżej wskazanych dokumentów, z których wynikać będzie potwierdzenie nazwy i siedziby oraz sposobu i osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta;
 • Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty. W przypadku złożenia kopii dokumentów – powinny one być zaparafowane za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji albo osobę umocowaną przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa,
 • jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie, tj. pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem lub z podpisem notarialnie poświadczonym,

2. Oświadczenia Oferenta

 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Najmu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 • oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz nie zalega wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, wraz z przedstawieniem zaświadczeń (dokumentów urzędowych) potwierdzających powyższe,
 • oświadczenie Oferenta, że w razie wyboru jego oferty i zawarcia umowy najmu, przed wydaniem przedmiotu najmu zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz PGNiG TERMIKA SA tytułem kaucji kwoty odpowiadającej czterokrotności miesięcznego czynszu brutto.
 • oświadczenia, że zapoznał się z warunkami postepowania i wzorem umowy najmu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • W postępowaniu w sprawie najmu nieruchomości nie mogą uczestniczyć jako oferenci:
  • członkowie Organów Statutowych Spółki;
  • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania;
  • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1.1. – 1.3. powyżej;
  • osoby, które pozostają z oceniającymi złożone w postepowaniu oferty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

 

PGNiG TERMIKA SA ("Spółka")
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15
(strona internetowa - www.termika.pgnig.pl)
postępowanie nr 02/OWM/2022
(tel. kontaktowy 508 005 416, e-mail: cezary.troc@termika.pgnig.pl)

Rzut parteru

Rzut piwnicy

 

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!