Wzmożone kontrole restauracji i nakładanie mandatów za nieprzestrzeganie zasad odprowadzania wody do kanalizacji

Kontrole restauracji i mandaty za nieprzestrzeganie zasad

Jeśli decydujesz się podjąć jakiekolwiek działania biznesowe związane z prowadzeniem restauracji, pamiętaj, że wymagają one m.in. przestrzegania pewnych norm sanitarnych i ekologicznych. Jedną z nich jest respektowanie szeregu zasad odprowadzania wody do kanalizacji. Niestety, nie wszyscy właściciele lokali się do nich stosują, co prowadzi do poważnych problemów oraz konsekwencji.

Kontrole restauracji – kto je przeprowadza i jak przebiegają?

W Polsce za kontrolowanie restauracji za nieprzestrzeganie zasad odprowadzania wody do kanalizacji odpowiedzialne są różne instytucje. Głównym organem kontrolnym w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która ma za zadanie monitorować przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa żywnościowego, w tym również związanych z odprowadzaniem wody do kanalizacji z tego typu miejsc.

Ponadto, kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać organy miejskie, takie jak inspektorzy ochrony środowiska, którzy kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Często współpracują oni również z Państwową Inspekcją Sanitarną wspólnie kontrolując zakład.

Proces kontroli restauracji może przebiegać wówczas następująco:

  • Wizyta inspektora – Inspektor Sanitarny lub inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę w restauracji. W trakcie wizyty może zwrócić uwagę na związane z odprowadzaniem wody do kanalizacji kwestie, takie jak na przykład stan techniczny separatora tłuszczu;
  • Analiza dokumentów – Inspektor może poprosić o dokumenty, takie jak np. zezwolenie na wprowadzanie ścieków do kanalizacji, potwierdzenia przeprowadzonych badań lub konserwacji separatora tłuszczu;
  • Ocena stanu technicznego – Inspektor może dokładnie obejrzeć stan techniczny separatora tłuszczu oraz innych urządzeń związanych z odprowadzaniem wody do kanalizacji i ocenić, czy są one w dobrym stanie technicznym oraz czy są prawidłowo użytkowane i konserwowane;
  • Wystawienie raportu – Na podstawie przeprowadzonej kontroli, inspektor wystawia raport, w którym zawarte są informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości oraz wymagania co do podjęcia działań naprawczych przez restaurację w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas prowadzonej kontroli pracownicy Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwracają uwagę

Kompetencje w tym zakresie ma także organ o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” Podczas kontroli pracownicy są uprawnieni do wstępu wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym wyposażeniem przez całą dobę na teren obiektu, na którym znajdują się urządzenia wodne lub prowadzona jest działalność związana z korzystaniem z wód.  W trakcie wizyty mogą zwrócić uwagę na związane z odprowadzaniem wody do kanalizacji kwestie. Przeprowadza się wówczas niezbędne pomiary, badania lub wykonuje się inne czynności kontrolne w celu ustalenia, czy kontrolowania restauracja przestrzega warunków wynikających z przepisów, a także dba o stan urządzeń wodnych. Kontrolujący są uprawnieni także do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Wszystkie te kontrole służą wykryciu wszystkich nielegalnych zrzutów nieczystości do rzek, jezior i potoków. To następstwo katastrof ekologicznych, które miały miejsce w ostatnich latach.

Surowe kary za nieprzestrzeganie zasad – jak ich unikać?

Restauracje są obiektami, w których powstają ścieki z domieszką tłuszczu. Tak zanieczyszczona woda nie może być odprowadzana do systemu kanalizacji publicznej, gdyż spowoduje zatkanie przewodów, jeśli tłuszcz utwardzi się przy schłodzeniu. Agresywne opary i kwasy tłuszczowe atakują też żeliwne przewody rurowe i bardzo szybko prowadzą do ich uszkodzeń. Ponadto zgodnie z polską normą PN EN 1825 we wszystkich zakładach, w których powstają ścieki zawierające tłuszcz (jak np. obiekty gastronomiczne), należy zamontować odpowiednie separatory.

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń przepisów dotyczących odprowadzania wody do kanalizacji na restauracje mogą być nałożone sankcje finansowe. Kary nakładane są nie tylko za brak separatora tłuszczu, ale także w przypadku, gdy jest on zainstalowany, ale niewłaściwie eksploatowany czy konserwowany. Wysokość mandatu reguluje art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie uchwalony w drodze ustawy. Zgodnie z art. 96. § 1. w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 1000 zł. W skrajnych przypadkach kara może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mało tego – właściwy organ wzywa restaurację do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej. Jeżeli nie zostaną one usunięte i nadal utrzymuje się stan zagrażający środowisku, wydaje się decyzję o wstrzymaniu działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań.

Oprócz separatora tłuszczu restauracje muszą stosować również inne urządzenia i środki ochrony środowiska, takie jak np. filtry, czy specjalne preparaty chemiczne, które pomogą zapobiegać zanieczyszczeniu wody. Ponadto, restauracje powinny przestrzegać określonych procedur i norm, takich jak np. segregacja odpadów czy regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego urządzeń. W przypadku braku kanalizacji oprócz separatorów tłuszczu restauracje powinny z miejsc postojowych utwardzonych odprowadzać substancje ropopochodne do szczelnego zbiornika.

Prawo a eksploatacja i czyszczenie separatora tłuszczu

Dlatego zarówno przegląd, jak i czyszczenie separatora tłuszczu należy do ustawowych obowiązków właścicieli biznesów gastronomicznych. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska niedopuszczalna jest sytuacja, w której ścieki z separatora staną się zanieczyszczeniem, a jak wspomina art. 146 eksploatator zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, co rozumiemy jako regularne przeglądy oraz czyszczenie urządzeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, przeglądy eksploatacyjne m.in. separatora należy wykonywać co pół roku, zaś art. 62 prawa budowlanego wspomina o przeglądzie raz do roku. Dodatkowo traktuje o tym także pozwolenie wodno-prawne, w którym wskazana jest częstotliwość przeglądów i czyszczenia separatora, jak i parametry ścieków, które pobierane są okresowo do badania laboratoryjnego.

Eksploatacja separatora tłuszczu z pomocą SMARTSEP

 

separator-dla-gastronomii-SMARTSEP

Prowadzisz restaurację i obawiasz się kary za niewłaściwą eksploatację separatora? Tutaj z pomocą przychodzi nowoczesne rozwiązanie o nazwie SMARTSEP. Ten system monitoringu pracy separatorów dostępny jest w ofercie firmy „Ecol-Unicon” i odpowiedzialny jest za całodobowy monitoring pracy separatorów i dostęp do jego wyników online, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad stanem urządzenia. Dostęp do odczytu parametrów i jego eksploatacji jest możliwy z każdego miejsca, pod warunkiem, że masz urządzenie z dostępem do Internetu.

To także możliwość elastycznego i samodzielnego ustawiania alarmów. Mając wiedzę o jakiejkolwiek awarii, możesz zareagować szybko i zmniejszyć koszty naprawy. Wgląd w stan separatora, wiedza o poziomie napełnienia zbiornika i szybka reakcja na wszelkie nieprawidłowości to też gwarancja, że nie zostaną nałożone na Ciebie kary, o których wspominaliśmy powyżej, a nasze środowisko będzie bezpieczne.

System umożliwia także pełną archiwizację zdarzeń i zaplanowanie prac serwisowych i harmonogramowanie przeglądów urządzeń. To duże ułatwienie. No i pamiętaj, że głównym celem, który powinien nam wszystkim przyświecać, jest troska o zasoby naszego środowiska naturalnego!

Słowa kluczowe
Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” separatora tłuszczu Prawo eksploatacja separatora tłuszczu

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!

Podobne artykuły