Inspekcja Handlowa skontrolowała lokale gastronomiczne

Kontrole UOKiK w restauracjach

Inspekcja Handlowa skontrolowała 58 różnych lokali gastronomicznych w miejscowościach turystycznych w Polsce. Inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw w 13 województwach. Sprawdzali m.in. legalność i rzetelność świadczonych usług gastronomicznych. W ponad połowie lokali stwierdzili nieprawidłowości.

W związku z rozpoczynającym się okresem turystycznym, Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę lokale gastronomiczne, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów. Sezon dopiero się rozpoczyna, kontrola trwa, a jej pierwsze efekty to 58 sprawdzonych placówek gastronomicznych (kontrole przeprowadzone do 10 czerwca br.), z czego w 33 (56,9%) odnotowano następujące nieprawidłowości:

1) nierzetelna obsługa konsumentów

(10 placówek), polegająca na:

a) zaniżonej pojemności napojów alkoholowych (a w konsekwencji pobranie wyższej należności - od 0,70 zł do 13,20 zł) - 3 placówki,

b) zaniżonej wadze oferowanych potraw (a w konsekwencji pobranie wyższej należności - od 1,03 zł do 5,40 zł) - 3 placówki,

c) użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (ryba limanda żółtopłetwa zamiast soli, ser „Fawita” w miejsce sera „Feta”, krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany) - 3 placówki,

d) doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał (1 placówka);

UOKiK skontrolował restauracje

2) nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen

(20 placówek), w tym:

a) w menu nie określono ilości potraw i napojów oferowanych do sprzedaży, do których odnosi się cena – nieprawidłowość dotyczyła 705 potraw i napojów oferowanych w 15 placówkach,

b) przy 11 rodzajach towarów w opakowaniach jednostkowych (napoje bezalkoholowe, artykuły mleczarskie) nie uwidoczniono informacji dot. cen (2 placówki),

c) nie uwidoczniono cen jednostkowych napojów alkoholowych i bezalkoholowych (72 napojów) oraz ilości potraw sprzedawanych na sztuki (52 potrawy) - 5 placówek; 

3) nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców

W 2 przypadkach przedsiębiorcy nie zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków;

4) stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych

W 16 zakładach gastronomicznych przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej;

UOKiK restauracje

5) nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W 5 lokalach (na 35 skontrolowanych w tym zakresie) nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania: ― ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ― ustawy o podatku akcyzowym.

Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanu sanitarno-porządkowego placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą. Nie stwierdzono również na stanie towarów po upływie dat minimalnych trwałości lub terminów przydatności do spożycia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

  • nałożono 14 mandatów karnych na łączną kwotę 1600 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu wykroczeń);
  • do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, z Kodeksu wykroczeń);
  • wobec 2 sprawców wykroczeń zastosowano art. 41 kw (pouczenie), a w przypadku 2 odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie.

Dodatkowo, wszczętych zostanie 11 postępowań administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem obowiązków w zakresie uwidaczniania cen.

O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.

Zobacz zestawienie skontrolowanych lokali – dowiedz się co ustalili inspektorzy podczas kontroli.

kontrole trwają dalej 

Słowa kluczowe
audyt kontrola gastronomii
Załączniki