transport żywności kurierem

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Koncesja na sprzedaż alkoholu w restauracji

Chcesz sprzedawać alkohol w restauracji? Musisz uzyskać zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest obowiązkiem bezwzględnym, warto więc wiedzieć, jak wygląda procedura jego uzyskiwania.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych potocznie nazywane "koncesjĄ na sprzedaż alkoholu"

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną bardzo często chcą w swojej ofercie zawrzeć sprzedaż napojów alkoholowych. Aby tak się stało, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwanego potocznie koncesją na alkohol. Podstawowym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku.

Rodzaje zezwoleń na alkohol

Zanim udamy się do odpowiedniego urzędu celem uzyskania koncesji warto zapoznać się z podstawami. Wyróżniamy trzy rodzaje zezwoleń.

 • Zezwolenie „A” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz wszelkiego rodzaju piwa, także zawierającego większe stężenie alkoholu.
 • Zezwolenie „B” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.
 • Zezwolenie „C” – pozwala na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Co niezwykle istotne, zezwolenia wydawane są oddzielnie dla każdego z wydzielonych rodzajów napojów alkoholowych. Oznacza to, że chcąc sprzedawać napoje niemieszczące się w jednej kategorii, będziemy musieli złożyć oddzielny wniosek oraz ponieść oddzielną opłatę dla każdego z zezwoleń.

Opłaty za wydanie zezwolenia

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia nie jest odpłatne. Konieczne jest jednak ponoszenie opłat rocznych za korzystanie z każdego z zezwoleń.

Za pierwszy rok korzystania opłatę wpłaca się przed wydaniem zezwolenia w kwocie po 525 zł za zezwolenia A i B oraz 2.100 zł za zezwolenie C.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili w roku poprzednim sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia, oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów. Na tej podstawie obliczana jest kolejna opłata.

Jeżeli roczna sprzedaż z zezwoleń A i B przekroczyła 37.500 zł, to opłata wyniesie 1,4% wartości sprzedaży. Natomiast, jeżeli roczna sprzedaż z zezwolenia C przekroczy 77.000 zł, to opłata wyniesie 2,7% wartości sprzedaży. W przypadku, gdy progi te nie zostały osiągnięte, opłata za kolejny rok będzie taka sama jak za pierwszy. Opłatę za kolejny rok korzystania z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy na terenie której prowadzona ma być sprzedaż.

Wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy-wnioskodawcy (siedziba, adres, numer w rejestrze przedsiębiorców, przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD),
 3. adres punktu sprzedaży,
 4. adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 1. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, z którego wynika, że przedsiębiorca ma w przedmiocie działalności sprzedaż alkoholu,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy czy użyczenia),
 3. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na okres nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub na okres nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przy wydaniu zezwolenia, wójt, burmistrz albo prezydent miasta zwróci się do właściwej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli jej opinia nie będzie pozytywna, zezwolenie nie zostanie wydane nawet w przypadku wszelkich warunków formalnych.

Cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte przez organ, który je wydał.

Koncesja może zostać odebrana w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad.

Najważniejsze i najczęstsze przyczyny cofnięcia zezwolenia to sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

Inne często spotykane naruszenia to nieodpowiednie oznakowanie naczyń z napojami alkoholowymi znajdujących się w miejscu sprzedaży, brak informacji o szkodliwym działaniu alkoholu czy prowadzenie reklamy napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Cofnięcie koncesji może także nastąpić w wyniku powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłóceniach porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży. Przy czym należy pamiętać, że zawiadomienie organów porządkowych o takich wydarzeniach zwalnia przedsiębiorcę od konsekwencji.

Rzadziej spotykane powody cofnięcia zezwolenia to sprzedaż napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu dotyczącym ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym, popełnienie przez przedsiębiorcę przestępstwa gospodarczego oraz orzeczenie wobec przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą alkoholu.

Jeżeli zezwolenie na alkohol zostanie cofnięte, wnioskować o kolejne można najwcześniej po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Autor: Radca Prawny Edyta Duchnowska
Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Słowa kluczowe
koncesja na alkohol koncesja na napoje alkoholowe dokumenty koncesja na alkohol kary za sprzedaż alkoholu bez koncesji utrata koncesji