• Doradztwo gastronomiczne

  • Sprawdź nasze usługi w gastronomii

    Usługi prawne w gastronomii

Zaliczki i zadatki w umowie z restauracją na organizację przyjęcia okolicznościowego

Zaliczki i zadatki w umowie z restauracją na organizację przyjęcia okolicznościowego

Rezerwacja sali w restauracji w określonym terminie wymaga zawarcia określonej umowy oraz przeważnie wiąże się z wpłatą zaliczki lub zadatku na ten cel. Jaki charakter ma ta wpłata i czy w razie zamknięcia lokalu lub rezygnacji będziemy mogli ją odzyskać?

Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania umowy i jest rodzajem odszkodowania za ewentualne niewykonanie umowy. W przypadku zadatku, jeżeli umowa nie zostanie wykonana z winy właściciela restauracji, klient może od umowy odstąpić i domagać się zapłaty sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku. Jeżeli niewykonanie umowy spowodowane jest z winy klienta to właściciel restauracji będzie mógł od umowy odstąpić, a zadatek zachować.

Zadatek zwracany jest, gdy umowa bez winy żadnej ze stron nie dojdzie do skutku. Z kolei brak zapłaty zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje uznaniem umowy za niezawartą.

Oczywiście możliwe jest inne uregulowanie kwestii zadatku w umowie.

Zaliczka to kwota wpłacana na poczet ceny czy wynagrodzenia. Podlega ona zaliczeniu na umówione wynagrodzenie i nie jest zabezpieczeniem samego wykonania umowy. W przypadku zaliczki, jeżeli do wykonania umowy nie dojdzie, w każdym przypadku właściciel restauracji musi ją zwrócić, chyba, że zostały już poniesione koszty związane z organizacją przedsięwzięcia.

Poniesione koszty można od wpłaconej zaliczki odliczyć i zwrócić tylko jej pozostałą część. Co więcej, restaurator zobligowany jest do zwrotu zaliczki nawet wtedy, gdy do niewykonania umowy doszło wskutek okoliczności, za które wyłączną winę ponosi klient. Zaliczkę można więc porównać do pożyczki na poczet organizacji planowanego przyjęcia w restauracji. W przypadku wykonania umowy zaliczka zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia, a jeżeli jest to niemożliwe musi zostać zwrócona.

Klientowi przysługuje więc prawo żądania zwrotu zaliczki, a jeżeli nie uda się tego wyegzekwować polubownie, takiego roszczenia można dochodzić przed sądem. Termin przedawnienia takiego roszczenia wynosi 10 lat (lub 3 lata jeżeli związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Autor: Radca Prawny Edyta Duchnowska
Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
przyjęcia weselne komunie imprezy zarządzanie finansami