transport żywności kurierem

Higiena osobista pracowników gastronomii

Higiena osobista pracowników gastronomii

Higiena osobista zapewnia zdrowie, estetyczny wygląd i świadczy o kulturze. W lokalach gastronomicznych zachowanie higieny osobistej wpływa również na bezpieczeństwo gości i standard obsługi.

Ogólne zasady higieny

 1. Pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i mieć aktualną książeczkę zdrowia (za aktualność badań odpowiada pracownik).
 2. Jeżeli u pracownika wystąpią takie objawy, jak: ropnie, rany na skórze czy nieżyt dróg oddechowych, ma on obowiązek przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do przełożonego, który oceni, czy może być dopuszczony do pracy. Wszelkiego rany muszą zostać osło­nięte wodoszczelnym opatrunkiem.
 3. Pracownik ma obowiązek nosić odzież ochronną. Na stanowisku pracy nie może mieć ubrania cywilnego.
 4. Wszyscy pracownicy muszą:
  • zachować czystość rąk, twarzy i całego ciała;
  • mieć krótko obcięte, czyste, niepomalowane paznokcie;
  • zdjąć na czas pracy biżuterię, czyli pierścionki, wisiorki, kolczyki itp.;
  • wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty.
 5. Pracownik posiłki powinien spożywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. Żucie gumy i palenie tytoniu są dozwolone tylko w miejscach do tego celu przezna­czonych.
 7. Każdorazowe wejście pracownika na dział produkcyjny musi być poprzedzone myciem rąk.
 8. Dojście do miejsc pracy oraz ich opuszczanie powinno odbywać się wyznaczonymi do tego celu drogami.

Higiena osobista przed rozpoczęciem pracy

 1. Pracownicy wchodzą na stanowiska robocze po odpowiednim przygotowaniu się w wy­dzielonej szatni z indywidualnymi szafkami i z węzłem sanitarnym.
 2. Pracownicy zdejmują odzież osobistą i przebierają się w odzież roboczą.
 3. Pracownik może udać się do swojego stanowiska pracy tylko wyznaczoną drogą i tylko w odzieży roboczej.
 4. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy przechodzi odpowiednie szkolenia do­puszczające do stanowiska pracy.

Higiena osobista w trakcie pracy

 1. Przed każdym powrotem po opuszczeniu stanowiska pracy pracownik musi umyć ręce.
 2. W czasie pracy pracownicy są zobowiązani do systematycznego mycia i dezynfekowa­nia narzędzi.
 3. W przypadku zabrudzenia odzieży pracownicy są zobowiązani do jej wymiany na czystą.
 4. Pracownicy muszą mieć włosy zakryte czepkiem.

Higiena osobista po zakończeniu pracy

Narzędzia pracy pozostają w wyznaczonym miejscu w celu ich umycia i dezynfekcji.

Czystość rąk

Duże znaczenie ma czystość rąk pracowników. Brud z rąk zanieczyszcza bakteriami przy­gotowywane posiłki oraz sprzęt produkcyjny.
Ręce obowiązkowo należy myć:

 • przed przystąpieniem do pracy;
 • po każdym skorzystaniu z toalety;
 • po wytarciu nosa;
 • po zabrudzeniu ich podczas pracy, szczególnie podczas obróbki surowego mięsa, dro­biu, ryb, warzyw i owoców.

Ręce należy myć mydłem i szczotką, a do osuszania używać jednorazowych ręczników lub suszarek. Istotne znaczenie ma też ochrona rąk przed oparzeniami i urazami, gdyż nawet nie­wielkie zmiany ropne na skórze mogą przyczyniać się do powstania zbiorowych zatruć pokarmowych

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo i higien żywności GHP, GMP Wdrażanie systemów HACCP