transport żywności kurierem

BDO aktualne wymagania dla gastronomii

BDO (Baza danych o odpadach) aktualne wymagania dla gastronomii

Odpady to ogromny problem dla środowiska i gospodarki. BDO jest rejestrem, który ma za zadanie usprawnić gospodarkę odpadami. Kogo dotyczy w gastronomii? Jakie kary wiążą się z nieprzestrzeganiem przepisów? Co musisz wiedzieć, jako Właściciel biznesu gastronomicznego?

Po rejestrze CEIDG oraz KRS, państwo tworzy kolejny rejestr dla przedsiębiorców. Jest to BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), to system informatyczny rejestrujący i ewidencjonujący przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami. BDO ma być docelowo systemem sprawozdawczości dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do BDO muszą wpisać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wymienioną w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Z kolei podmioty określone w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są wpisywane z urzędu (automatycznie) przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

REJESTR w bazie danych o odpadach (BDO)

BDO to skrót od bazy danych o produktach i gospodarce odpadami. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Przedsiębiorcy musieli uzyskać wpis do BDO do 1 stycznia 2020 roku. W przypadku nowych podmiotów, wpis należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności.

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Obecna sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Całą dokumentację papierową należy przenieść do systemu do 31 stycznia 2021 r.

CZY RESTAURACJE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W BDO?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w artykule 8 pkt 23 definiuje, kim jest „wprowadzający produkty w opakowaniach” tj.23): wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2020r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,

c) prowadzącego:

  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

Jeśli pakujesz przygotowane przez Ciebie posiłki lub napoje w opakowania (np. pizza w opakowanie kartonowe, catering) lub pakujesz produkty zakupione u innego podmiotu (np. wyroby cukiernicze) – musisz zarejestrować się w BDO. Podobnie, jeśli oferujesz gościom swojej restauracji produkty pakowane w torby z tworzywa sztucznego. Torby z tworzywa sztucznego podlegają opłacie recyklingowej, a tym samym wiąże się to obowiązkową rejestracją w systemie.

Wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany oraz usługę e-dowód. Po dokonaniu wpisu każdemu przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten obowiązkowo należy umieszczać na dokumentach związanych z gospodarką odpadową tj. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz potwierdzenie opłaty rejestrowej. Dla mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.

Opłatę należy wnosić co roku!

BDO a Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO obejmują grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt wymierzony przez sąd. Nałożona może zostać również administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
kosze na śmieci