Minimalne wynagrodzenie w sektorze gastronomicznym w 2018 r.

wynagrodzenie w sektorze gastronomicznym w 2018 r.

Obecnie zarówno zatrudniając na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie musimy pamiętać o minimalnym wynagrodzeniu. Od 2017 r. ustalona została minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia i świadczenia usług. Czy w 2018 r. dotknęły nas zmiany w tym zakresie?

Wynagrodzenie minimalne w roku 2018, zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., wynosi 2100,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych jest ściśle połączona ze stawką wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym, gdy wynagrodzenie minimalne wzrasta, zmienia się także stawka godzinowa. Od 01 stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto.

Jak wynika z powyższego, z minimalnym wynagrodzeniem mamy do czynienia przy umowach o pracę, a z minimalną stawką godzinową przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Gwarancję stawki minimalnej objęte są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej obliguje przedsiębiorców do określania przy umowie zlecenia czy umowach o świadczenie usług sposobu potwierdzenia liczby godzin pracy. Bez ustalenia takich zasad, to przyjmujący zlecenie może przedłożyć w dowolnej formie: pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o ilości przepracowanych godzin przed wypłatą wynagrodzenia. Wszelkie dokumenty należy przechowywać przez okres 3 lat.

Brak jest obowiązku wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia przy umowach zlecenia lub umowach o świadczenie usług zawieranych między osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Dodatkowo nie stosujemy jej przy umowach, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne oraz przy umowach o świadczenie usług dotyczących sprawowania osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

Wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych może być określone także miesięcznie, ale wtedy również musimy pamiętać, aby stawka godzinowa za poszczególną godzinę pracy nie była niższa od minimalnej. Co więcej, minimalna stawka godzinowa obowiązuje także przy umowach zawieranych ustnie – forma umowy nie ma tu znaczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie także do umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r.

Należy pamiętać, że za nieprzestrzeganie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnej stawce godzinowej dla pracodawcy lub zleceniodawcy grozi kara grzywny.

Minimalne wynagrodzenie oraz minimalna stawka godzinowa podlega szczególnej ochronie. Nie jest możliwe zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej, ani przeniesienie tego prawa na inną osobę. Uregulowania dotyczące wynagrodzenia minimalnego znajdujące się w umowach powinny zakładać, że zamiana wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej może być dokonywana co roku.

Autor: Radca Prawny Edyta Duchnowska
Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
wynagrodzenie w gastronomi wynagrodzenie premiowe stawki w gastronomii