transport żywności kurierem

Co grozi za sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym bez zezwolenia (koncesji)

Sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym bez zezwolenia koncesji

Pewnie wiele z Was zauważyło, że nie w każdym lokalu gastronomicznym, a nawet nie w każdym sklepie spożywczym, można zakupić alkohol. Co jest tego przyczyną? Czy aby sprzedawać alkohol trzeba spełnić szczególne wymagania? Może lokal gastronomiczny lub sklep musi znajdować się w jakimś szczególnym miejscu, aby taka sprzedaż była możliwa?
I w końcu - co zrobić, aby móc sprzedawać alkohol?

W naszym kraju sprzedaż alkoholu została uregulowana, przede wszystkim ze względu na szkodliwość alkoholu i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu po jego spożyciu. Z tego względu, ustawodawca przewidział ograniczenia w sprzedaży alkoholu, aby m.in. ograniczyć jego dostępność (w szczególności osobom poniżej 18 roku życia), jak również jego wytwarzanie i dopuszczanie do obrotu. W tym celu zostały wprowadzone specjalne zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nazywane są kolokwialnie koncesją.

Jakie są koncesje na alkohol?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje trzy rodzaje zezwoleń, których uzyskanie umożliwia sprzedaż detaliczną alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Oznacza to, że sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholu wymaga uzyskania od odpowiedniego organu wszystkich trzech wyżej wskazanych zezwoleń.

Jak uzyskać koncesje?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy złożyć do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży alkoholu. Koncesję bowiem wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać wszystkie wyżej wskazane zezwolenia, wystarczy złożyć jeden wniosek (wskazując w jego treści, że wnioskujemy o wydanie wszystkich wyżej wskazanych zezwoleń).

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, we wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy wskazać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy załączyć również niżej wskazane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowę najmu)
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) (tj. decyzję poprzedzoną kontrolą Sanepidu, który sprawdzi czy miejsce sprzedaży spełnia określone normy sanitarne wynikające z przepisów unijnych).

Pamiętaj, że gminy dokonują ustaleń dotyczących zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu i podawania napojów alkoholowych, a także ustalają maksymalna ilość zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie! Warto zatem przed wystąpieniem z wnioskiem o koncesję zapoznać się w urzędzie miasta lub gminy z miejscowymi regulacjami.

W gminie uzyskasz również informację na temat tego w jakiej odległości od szkół i kościołów można sprzedawać alkohol.

Po złożeniu wniosku, zostanie on oceniony przez gminną komisję rozwiazywania problemów alkoholowych. Jeżeli Wniosek otrzyma pozytywną opinię, zezwolenie zostanie wydane. Komisja wystawiając opinię, bierze pod uwagę np. odległość punktu sprzedaży alkoholu od kościołów, szkół etc.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega opłacie. Zgodnie z ustawą, wysokość opłat jest zależna od rodzaju alkoholu jaki będziesz sprzedawać oraz od wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

 • 525 zł - pierwsze zezwolenie i wartość sprzedaży mniejsza niż 37 500 zł w ubiegłym roku
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku – wartość sprzedaży alkoholu powyżej 37 500 zł

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

 • 2100 zł - pierwsze zezwolenie i wartość sprzedaży mniejsza niż 77 000 zł w ubiegłym roku
 • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – wartość sprzedaży alkoholu powyżej 77 000 zł

ZapamiętajJeżeli uzyskujesz zezwolenie na sprzedaż alkoholu w ciągu roku kalendarzowego, to opłata jest obliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Czy mogę sprzedawać alkohol poza lokalem?

Uzyskanie wyżej wskazanej koncesji uprawnia do sprzedaży alkoholu, który jest przeznaczony do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Aby sprzedawać alkohol poza lokalem, np. na imprezach plenerowych czy imprezach zamkniętych, należy wystąpić o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (np. na sprzedaż alkoholu na imprezach plenerowych) lub zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach zamkniętych.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Również w tym przypadku są trzy rodzaje zezwoleń w zależności od rodzaju sprzedawanego alkoholu i można wystąpić o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jednego rodzaju lub wszystkich jednocześnie. Wniosek składa się do właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży urzędu miasta lub gminy. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłata za przedmiotowe zezwolenie zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu i wynosi:

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Przedmiotowe zezwolenie jest ważne 2 dni.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

To zezwolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą sprzedawać alkohol na imprezach zamkniętych oraz ich prowadzona działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Również w tym przypadku są trzy rodzaje zezwoleń w zależności od rodzaju sprzedawanego alkoholu. Wniosek składa się do właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży urzędu miasta lub gminy.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłata za wydanie zezwolenia jest taka sama jak w przypadku zezwolenia na sprzedaż alkoholu , który jest przeznaczony do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tego typu zezwolenia, należy do dnia 31 stycznia składać oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu na imprezach za rok poprzedni.

Przedmiotowe zezwolenie jest wydawane na okres 2 lat.

Co grozi za sprzedawanie alkoholu bez koncesji?

Zgodnie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia jest zagrożona karą grzywny. Wysokość grzywny jest uzależniona od wagi przewinienia i może sięgać nawet 1.800.000 zł. Popełnienie takiego czynu zabronionego może skutkować również nałożeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży alkoholu oraz przepadkiem alkoholu przeznaczonego do sprzedaży.

PodsumowanieZezwolenie na sprzedaż alkoholu nie jest może najtańszą inwestycją, lecz w niektórych miejscach, istotną z punktu widzenia konsumenta. Biorąc pod uwagę chęć rozszerzenia oferty gastronomicznej naszego lokalu oraz legalność nowych przedsięwzięć, warto zainwestować czas oraz pieniądze na uzyskanie zezwoleń, dzięki którym możemy uniknąć niechcianych problemów z prawem.
Ponadto, nie traktujmy konieczności uzyskiwania koncesji na alkohol jako coś złego – w końcu uzyskanie takiego zezwolenia ostatecznie przyniesie nam i naszym klientom wymierne korzyści – właścicielowi restauracji dodatkowe źródło dochodu, a klientowi – kieliszek wybornego czerwonego wina podanego do równie smacznego dania.

Słowa kluczowe
sprzedaż alkoholu koncesja na alkohol koncesja na napoje alkoholowe
Autor tekstu
Aleksandra Hyska

Aleksandra Hyska - aplikant radcowski, młodszy prawnik w Kancelarii Adwokackiej SRDK Szymańczyk Roman Deresz. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i własności intelektualnej. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem prawym dla firm. Dzieli się wiedzą prawniczą regularnie publikując w czasopismach branżowych.