Koncesja na sprzedaż alkoholu w gastronomii - jak ją zdobyć i ile kosztuje

Sprzedaż koncesja alkoholu w gastronomii

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, potocznie zwanego koncesją, to zadanie stojące przed każdym przedsiębiorcą chcącym rozpocząć taki rodzaj działalności. Czy to restauracja czy sklep - posiadanie koncesji jest ustawowym obowiązkiem sprzedającego. Wszystko co należy wiedzieć na temat tego skąd, jak i za ile można uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu odnajdziesz poniżej.

Rodzaje i okres obowiązywania koncesji na alkohol w gastronomii

Ustawodawca wyróżnia trzy rodzaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

 • A- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • B- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • C- powyżej 18% zawartości alkoholu

Uzyskana koncesja jest terminowa. Zależnie od profilu naszego punktu sprzedaży możemy uzyskać koncesję na okres:

nie krótszy niż  4 lata - sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

nie krótszy niż 2 lata - sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

Gdzie udać się z wnioskiem i skąd go pobrać?

Organami wydającymi  zezwolenie na sprzedaż alkoholu są urzędy gmin, urzędy miast oraz miast na prawach powiatu. O tym do którego urzędu powinieneś się udać decyduje lokalizacja punktu sprzedaży wymienionego we wniosku. Jeśli w grę wchodzi uzyskanie zezwolenia dla kilku punktów sprzedaży, każdy z nich będzie wymagał złożenia osobnego wniosku, z załączeniem kompletu dokumentów.

Sprawę załatwimy wygodnie składając wniosek w formie elektronicznej (wymaga posiadania konta w systemie ePUAP oraz Profilu Zaufanego), listownie, lub wybierając się do placówki osobiście. Wzór wniosku do pobrania odnajdziemy np. na stronach rządowego serwisu dla przedsiębiorców biznes.gov.pl

Urzędy zazwyczaj rozpatrują wnioski w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku. Ustawodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu oczekiwania na decyzję o zezwoleniu o kolejny miesiąc, oczywiście informując o tym wnioskodawcę. Jeżeli mamy już zaplanowaną datę wielkiego otwarcia, warto wziąć to pod uwagę.

Wymagane załączniki do wniosku

Musimy pamiętać, że to czy ostatecznie uzyskamy zezwolenie, zależy od właściwego udokumentowania spełnienia wszystkich wymogów ustawodawcy względem naszej działalności. W praktyce oznacza to, że do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, wnioskodawca ma 7 dni od daty złożenia wniosku na jej uzupełnienie.

Lokalizacja punktu sprzedaży weryfikuje nie tylko urząd, do którego zwracamy się z wnioskiem. Warto zapoznać się z gminnymi obostrzeniami odnośnie minimalnej odległości punktu sprzedaży alkoholu od placówek oświatowych, kościołów, czy placówek rządowych.

Koszty koncesji na sprzedaż alkoholu

Opłata za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest zależna od jej kategorii. Zarówno kategorię A, jak i B ustawodawca wycenił na 525 zł , kategoria C to koszt 2100 zł.

Ważne, aby sumę opłat za wybrane we wniosku kategorie uiścić na konto bankowe urzędu przed wydaniem zaświadczenia.

Trzeba pamiętać, że opłacenie samej koncesji nie zamyka tematu opłat związanych ze sprzedażą alkoholu. Przedsiębiorca co roku musi opłacić składkę za sprzedaż alkoholu. Wysokość składki wyliczana jest na podstawie dochodu ze sprzedaży trunków za rok poprzedni. Oznacza to, że opłatę uiszczamy od drugiego roku działalności punktu sprzedaży.

Zasady wyliczenia składki są dość proste i wyglądają następująco, w podziale na kategorie:

 • obrót alkoholami z kategorii A (do 4,5% alkoholu oraz piwo) powyżej 37500 zł w skali roku
  - opłata wyniesie 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
 • obrót alkoholami z kategorii B (od 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa) powyżej 37500 zł w skali roku
  - opłata wyniesie 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
 • obrót alkoholami z kategorii C (od 18% alkoholu w górę) powyżej 77000 zł w skali roku
  - opłata wyniesie 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

Jeśli w roku 2020 punkt sprzedaży uzyska dochód 100 000 zł za sprzedaż alkoholu z kategorii C, w 2021 roku właściciel koncesji będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty składki w wysokości 2,7% tej kwoty, czyli 2700 zł.

Składkę opłaca się w pierwszym terminie - do 31 stycznia, lub w rozbiciu na trzy części: do 31.01, do 31.05 oraz do 30.09 danego roku.

Czy można utracić raz uzyskaną koncesję?

Odpowiedź brzmi - tak, cofnięcie koncesji jest następstwem nieprzestrzegania ustalonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad dotyczących sprzedaży alkoholu. Są wśród nich punkty dość oczywiste, jak sprzedaż alkoholu nieletnim, czy powtarzające się przypadki zakłócania porządku w związku z prowadzoną sprzedażą alkoholu. Inne warte zapamiętania powody do cofnięcia nam koncesji, to np.:

 • sprzedaż pod zastaw, “na zeszyt”
 • wprowadzenie do sprzedaży alkoholu z nielegalnego źródła
 • zaopatrywanie się u dostawców i przedsiębiorców nie posiadających odpowiedniego zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu
 • nie uiszczanie okresowych opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • podanie fałszywych danych w oświadczeniu o wysokości przychodu ze sprzedaży alkoholu w roku poprzednim

W przypadku cofnięcia zezwolenia, przedsiębiorca może się ponownie ubiegać o przyznanie koncesji nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty cofnięcia uprawnień.

Sam proces ubiegania się o koncesję jest dość prosty, największą trudność może sprawić samo skompletowanie wymaganej dokumentacji, czyli uzyskanie akceptacji   poszczególnych instytucji na prowadzenie działalności. Na osłodę warto zdać sobie sprawę, że w urzędowej nomenklaturze nasza “koncesja”, to tak naprawdę zezwolenie. Oznacza to, że w przypadku właściwego udokumentowania zgodności prowadzonej przez nas działalności z panującymi przepisami, organ nie może odmówić przyznania nam wnioskowanego zezwolenia.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Słowa kluczowe
koncesja na alkohol koncesja na sprzedaż alkoholu w gastronomii sprzedaż alkoholu