Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gastronomii

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gastronomii

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział:

 • jakie warunki musisz spełnić by serwować alkohol w lokalu
 • jakie dokumenty będą Ci potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia
 • jakie są koszty związane z uzyskaniem pozwolenia
 • kiedy możesz nie otrzymać zgody na sprzedaż alkoholu
 • kiedy możesz stracić koncesję
 • jakie kary czekają Cię za sprzedaż alkoholu bez koncesji
Alkohol w lokalu gastronomicznym, to dla niektórych lokali jeden z dodatków do oferty, dla niektórych zaś produkt przodujący w strukturze sprzedaży. Patrząc na niego przez pryzmat właściciela lokalu, zapewnia on wysokie marże, jest produktem, który łatwo przechowywać, jego sprzedaż sugerowana wpływa na podniesienie średniej wartości rachunku. By serwować go Gościom lokalu niezbędne jest uzyskanie potrzebne jest uzyskanie koncesji.

1. Jakie warunki musisz spełnić by serwować alkohol w lokalu

Zgodnie z artykułem 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta,burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. (Zgodnie z artykułem 12 wspomnianej ustawy radni decydują o liczbie punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie gminy). Tekst jednolity ustawy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2002 r. nr.147 poz. 1231

Warunkiem prowadzenia sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia
 • wniesienie opłat za wydanie zezwolenia
 • zaopatrywanie się u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku sprzedawały alkohol okazują do 1 lutego, 1 czerwca i 1 października właścicielowi hurtowni aktualne zaświadczenie z gminy że nie zalęgają z opłatami)
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu
 • prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwale rady gminy
Wymogi jakie powinien spełniać punkt sprzedaży alkoholu regulują akty prawa miejscowego, oznacza to że w przypadku dwóch różnych miast wymogi, jakie musisz spełnić, mogą się od siebie różnić. Najlepiej sprawdzić je w urzędzie gminy.

2. Rodzaje koncesji alkoholowych

Wprowadzając alkohol do sprzedaży w lokalu, powinieneś wybrać rodzaj pozwolenia o jaki będziesz wnioskował:

 • Koncesja typu „A” na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa
 • Koncesja typu „B” na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • Koncesja typu „C” na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu

Ważne jest dopasowanie serwowanego alkoholu do oferty lokalu.

(Tu powinieneś zadać sobie pytanie czy warto, byś dokonywał opłat za wszystkie rodzaje koncesji).

3. Co zawiera wniosek o wydanie zezwolenia i gdzie go złożyć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, musisz złożyć w Delegaturze Biura Działalności Gospodarki i Zezwoleń (właściwej dla organu administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego: dzielnicy, gminy, miasta, powiatu), dołączając do niego następujące dokumenty:

 • Oznaczenie rodzaju zezwolenia
 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej (oznaczenie przedsiębiorcy oraz numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej) - dokumenty rejestrowe (w przypadku KRS nie starsze niż 3 miesiące)
 • Adres punktu sprzedaży
 • Tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny)
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lokalu
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (w tym celu w placówce składasz podanie o wydanie opinii na temat możliwości serwowania napojów alkoholowych)

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

4. Opłaty za wydanie pozwolenia

Składając wniosek, musisz liczyć się z następującymi opłatami:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu. Opłatę wnosi się na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Można też zapłacić jednorazowo.

Opłata  za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na kolejny rok,dla lokali już oferujących alkohol, gdzie roczna wartość sprzedaży takich napojów przekroczyła 37,5 tys. zł, wynosi:

 • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży - dla alkoholu do 4,5 proc. oraz piwa
 • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży - dla napojów od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa)
 • 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, gdy wartość sprzedaży przekracza 77 tys. zł. (niejasne)

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu nie przekroczyła podanych wartości, przedsiębiorcy wnoszą opłatę jak dla rozpoczynających działalność.

Jako przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu, po zakończeniu roku kalendarzowego(do dnia 31 stycznia roku następnego)powinieneś złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu z podziałem na rodzaje pozwolenia, oraz uiścić opłaty. Niespełnienie tego warunku spowoduje wygaśniecie pozwolenia, ponownie będziesz mógł je uzyskać dopiero po 6 miesiącach od dnia otrzymania postanowienia o wygaśnięciu zezwolenia.

5. Kiedy możesz dostać odpowiedź negatywną na Twój wniosek

Przy składaniu wniosku, pamiętaj, że to Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. W gestii Rady jest również określenie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych jestustalana przez radę gminy po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów.

Odpowiedź odmowną najprawdopodobniej otrzymasz, jeśliTwój lokal usytuowany będzie:

 • na terenie szkołyoraz innego zakładu czy placówki oświatowo - wychowawczej, opiekuńczej i domów studenckich
 • na terenie zakładów pracyoraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowei spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych
 • w ośrodku szkoleniowym (zabrania się tu sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu)
 • w domach wypoczynkowych (zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu)
W przypadku braku zgody na sprzedaż alkoholu masz możliwość zaskarżenia decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni. Jeżeli kolejna decyzja jest również negatywna pozostaje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w ciągu 30 dni). Jeśli ta odpowiedź będzie negatywna, pozostaje Ci odwołanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

6. Utrata koncesji

Zezwolenie na serwowanie napojów alkoholowych może zostać cofnięte z powodu:

 • nieprzestrzegania zasadobrotu napojami alkoholowymi, zawartych w ustawie, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • powtarzającego się, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 • Zezwolenie wygasa w przypadku:
  • likwidacji punktu sprzedaży
  • upływu terminu ważności zezwolenia
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  • zmiany przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia
  • niedokonania opłaty przewidzianej w art. 111 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem
Ważne!
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kary

W myśl ustawy karze podlega ten,kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Jest to przestępstwo i grozi za to grzywna pieniężna.

Sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych, a wysokość stawki dziennej jest różna i może wynosić od 10 do 2000 zł. Liczba stawek powinna zmieścić się pomiędzy 10, a 360. Z tego wynika, że grzywna musi zmieścić się między 100 zł, a 720 tys. zł.

W razie popełnienia powyższego przestępstwa można orzec przepadek napojów alkoholowych nawet gdyby nie były one własnością sprawcy. Może zostać orzeczonyzakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Zanim podpiszesz umowę najmu lokalu sprawdź czy jest możliwość uzyskania zgody na sprzedaż w nim alkoholu,
Zaznacz sprzedaż alkoholu jako przedmiot działalności w umowie najmu jako jeden z warunków najmu,
Sprawdź kto zarządza nieruchomością i poznaj jego opinie na temat sprzedaży alkoholu w lokalu,
Jeśli przejmujesz działający lokal gastronomiczny od osoby fizycznej musisz raz jeszcze składać wniosek o wydanie zgody na serwowanie alkoholu
Jeśli w lokalu była prowadzona wcześniej działalność gastronomiczna, sprawdź, czy serwowany był alkohol i czy nie było przypadków zakłóceń porządku
Nigdy nie sprzedawaj alkoholu nieletnim – stracisz koncesję.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.